Zo. 09 aug. 2020

11.00 u. : Eucharistieviering

Doop Isabel De Groof

**********************

Geen viering op 15 augustus !

**********************
Zo. 16 aug. 2020
11.00 u. : Eucharistieviering

Pieter Van Steen en Jeanne Cooremans.
Diane Kutten-Vermeulen en overleden familieleden

**********************
Zo. 23 aug. 2020

11.00 u. : Gebedsviering

********************** 

 

Beste allemaal

Op deze feestdag van Pinksteren voelen we ons dit jaar wel heel nauw verbonden met de leerlingen van Jezus. De leerlingen waren bang en hadden zich opgesloten; ze voelden zich in een uitzichtloze situatie.
De meesten onder ons bleven veilig ‘in hun kot’, ook bang voor wat komen zou.
We kunnen nog steeds niet samen vieren in ons kerkgebouw, maar we blijven met elkaar verbonden en zoeken andere manieren om met mekaar in contact te komen.

We zien overal om ons heen creatieve ideeën ontspringen om de zwakken te beschermen. We merken een ongeziene bezieling van zo veel mensen!
De leerlingen van Jezus zouden uit zichzelf allicht niet buiten gekomen zijn! Ze hadden de geestelijke aanwezigheid van Jezus, in de vorm van de heilige Geest, nodig om tot actie over te gaan.
Ook wij proberen stilaan wat muren af te breken en deuren te openen en hopen jullie te kunnen blijven bezielen!

 

 

Heer ontferm u: https://youtu.be/8bWQa_0kmJc

 

Gebed om Gods Geest te vragen.

 

Om de Geest van wijsheid bidden wij;

Dat wij wegen zien en God horen

in een wereld vol dwaasheid.

 

Om de Geest van verstand bidden wij;

Dat wij spreken met verstand van zaken,

en de tekens van de tijd verstaan.

 

Om de Geest van onderscheid bidden wij;

Dat wij leren wat goed is en kwaad,

wat recht is en slecht, voortgang en ondergang.

 

Om de Geest van sterkte bidden wij;

Dat wij het zwakke beschermen

en onze krachten beheren.

 

Om de Geest van kennis bidden wij;

Dat wij onze beperkingen erkennen

en creativiteit ontplooien.

 

Om de Geest van ontzag bidden wij;

Dat er eerbied is in ons voor de schepping

en respect voor Gods naam.

 

Om de Geest van liefde bidden wij;

Dat het vuur van enthousiasme in ons midden blijft branden,

dat wij mensen van God zullen zijn,

zijn woord als een lamp voor onze voet

en als een licht op ons pad.

 

 

Eerste lezing uit Handelingen 2, 1-11

De tekst ’Bijbel in gewone taal’ (Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1718-1719)

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen. De gelovigen spreken vreemde talen Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze begrepen er niets van want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.’

 

 

Evangelie (Joh. 20, 19-23)

19 Op de avond van de eerste dag van de week

waren de leerlingen bij elkaar.

Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.

Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’

20 Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.

Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.

21 `Vrede’, zei Jezus nogmaals.

`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’

22 Na deze woorden ademde Hij over hen.

`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.

23 `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;

als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’

KBS Willibrord 1995

 

 

Om over na te denken

WIND ZIEN Wind kun je niet zien. Maar je kunt wel merken dat die er is. Duw snel een deur dicht. Je ziet de gordijnen bewegen, want je duwde de lucht opzij. Lucht die zich verplaatst is wind.

WIND VOELEN Als je twee deuren opent kan er tocht ontstaan. Je kunt tegen de wind in stappen. Of je kunt lopen met de wind in de rug.

WIND HOREN Soms kun je de wind horen suizen. In een oud gebouw laat de wind zich horen door smalle reten en gaatjes of door de schoorsteen.

WIND RUIKEN Wind kan allerlei geuren met zich meenemen: de wind kan naar de zee ruiken, of naar bloemen, maar ook naar mest, of de geur van een fabriek. Stel vast: 'wind' is iets vreemd: men kan wind niet rechtstreeks zien, toch kan men wind soms horen, ruiken en voelen.

De wind waait hard, je ziet de bomen neerbuigen, je ziet de boten vooruitgaan, maar de wind zelf, die zie je niet. De wind blaast zachtjes hij speelt in je haren, hij droogt het linnen op de waslijn, maar de wind zelf, die zie je niet.

 

Woordje uitleg van Paul

In verband met de “lichamelijkheid” !

Jezus zei op het laatste avondmaal; het is goed dat ik heenga naar de Vader… maar ik stuur jullie een helper – de heilige Geest;

En op een andere plaats zegt Jezus; je zult de Geest ontvangen met zijn hulp zal je nog grotere dingen doen dan ik gedaan heb.

Wij zijn groot gebracht in het Griekse denken; we zijn lichaam en ziel. Dat is ook de kerkelijke leer geworden. Twee verschillende entiteiten.

In het Joodse gelovig denken is een mens één geheel; en lichaam en ziel samen. Ze zien geen afzonderlijke delen.

Als een mens zich presenteert dan blijft de lichamelijkheid altijd aanwezig, ook na de dood. Als de evangelisten Jezus echt zo laten verschijnen, is het om te zeggen; Jezus is geen spook, geen inbeelding, - Jezus, de levende is midden onder ons. Zijn aanwezigheid is echt ! Dood is dood en het lichaam keert niet terug in al zijn oorspronkelijkheid. Maar de lichamelijke dimensie toch blijven vernoemen is een teken van authentieke aanwezigheid.

In de verschijningsverhalen tekenen de evangelisten Jezus uit, zoals Hij was voor zijn dood, zoals ze Hem hebben gekend en gehoord. Dat zijn geen feiten of bewijzen, maar die verhalen zijn indrukwekkende getuigenissen van diepe gelovige emoties. Daar doorheen, zien wij Jezus- het is een tweede manier van zien.

Jezus kwam ons het goede nieuws brengen aan de mensen en Hij kwam de mensen graag zien, zoals ze waren. In Hem is Gods aanwezigheid voelbaar aanwezig. Zijn liefde voor de mensen heeft Hem gemaakt tot wie Hij is, voltooid en één geworden met de oer-liefde die God is.

Hij blijft ons inspireren( Pinksteren ! ) om echte mensen te worden, zoals Hij, zelveloos en zo goed als God.

Net als Hij, zullen we ook verrijzen en één worden met God. Met Pinksteren bidden om de H. Geest. Uit zijn kracht zullen wij opstaan om het handelen van Jezus verder te zetten.

Je kunt een aangrijpende getuigenis vinden van Marc De Smedt, arts en Jezuiet ; Rozen van barmhartigheid.  Het is een aangrijpende getuigenis op een ongewone locatie, heel sterk en toch bescheiden.

En deze getuigenis grijpt ons persoonlijk aan. Wat willen wij door die Geest in ons laten bewegen? In elke van ons, zoals we zelf zijn in deze wereld

Deze getuigenis spoort ons daarvoor aan. Wat wil ik?, vraagt Marc zich af. Meer dan ooit ; mensen verbinden (= religie ) in aandachtig gesprek, echt luisterend aanwezig in vreugde en verdriet.

Jij mens, wie je ook bent, je bent de moeite waard. We zoeken samen naar wat leven is.

 

Nog 2 toemaatjes...

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/bekijk-de-film-rozen-van-barmhartigheid-over-leven-en-sterven  (een beklijvende reportage)

Voor een streepje muziek:

J.S. Bach - Cantata BWV 34 "O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe" - https://youtu.be/rETHbd-Vb3k  (Meer informatie kunnen jullie vinden op https://www.muziekweb.nl/Link/B00000000327/Met-Bach-door-het-jaar-Pinksteren)

 

Nog een zalige hoogdag!