Zo. 09 aug. 2020

11.00 u. : Eucharistieviering

Doop Isabel De Groof

**********************

Geen viering op 15 augustus !

**********************
Zo. 16 aug. 2020
11.00 u. : Eucharistieviering

Pieter Van Steen en Jeanne Cooremans.
Diane Kutten-Vermeulen en overleden familieleden

**********************
Zo. 23 aug. 2020

11.00 u. : Gebedsviering

**********************Marleen, Veerle, Manja, Floran en Chris heten jou van harte welkom!

We hebben heel veel duiding gevonden. We geven een kerngedachte mee en wie meer wil lezen, vindt zeker, door het klikken op de linken, "voeding" voor elke dag van deze week.

We wensen jou veel leesplezier en ons gebed is gevuld met moed en hoop voor jou!

 

Gebed: De heer is mijn licht – (Erwin Roosen - naar psalm 27) 

De Heer is mijn licht

en mijn vreugde.

Voor niets of niemand

moet ik nog bang zijn.

 

Wanneer ik eenzaam

of verdrietig ben,

kan ik bij Hem schuilen.

Hij laat mij nooit alleen!

 

Zelfs als alles en iedereen

tegen mij lijkt te zijn,

dan nog mag ik

bij Hem thuiskomen.

 

Hij is mijn burcht!

Wie zou ik zijn zonder Hem?

Voor Hem wil ik juichen,

spelen en zingen.

 

Eerste Lezing  (Handelingen 1, 12-14 uit Bijbel in gewone taal) 

 

Toen gingen de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.

Die berg ligt vlak bij Jeruzalem, het is niet meer dan een kwartier lopen.

In Jeruzalem gingen de apostelen naar het huis waar ze steeds bij elkaar kwamen.

De apostelen waren: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas. Verder nog Filippus,

Tomas, Bartolomeüs, Matteüs, en Jakobus, de zoon van Alfeüs. En ook Simon de Zeloot.

Ten slotte nog Judas, de zoon van Jakobus.

In het huis waren ook de vrouwen die met Jezus meegegaan waren naar Jeruzalem.

En ook Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers waren er.

Ze waren voortdurend aan het bidden, samen met de apostelen.

 

Evangelie (Johannes 17, 1 – 11a)

 

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen.

Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke.

Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken

aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,

de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.

Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.

Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid,

die Ik bij U had eer de wereld bestond. Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen

die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.

U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden.

Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt.

Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld,

en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan,

en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.

Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt,

omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt.

Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.

 

Duiding - naar Marc Christiaens o.p.

Als je probeert het geloof niet los te laten, kan er licht dagen. Het lijden blijft wat het is.

En toch wordt het anders. Gelovig bidden is zoiets als de zon.

Zij verandert niets: het gras blijft even groen, het verkeer blijft even druk

en mensen doen verder met wat ze bezig zijn.

Maar met wat zon erbij, krijgt alles een andere glans en doen wij fluitend wat giste­ren ons de keel uithing.

Lijden verdwijnt niet als je bidt. Maar het wordt anders, niet meer hopeloos, niet meer uitzichtloos.

Geloof maakt het lijden ‘lichter om dragen’ omdat je Iemand nabij weet met zijn lichtermakende liefde.

Je weet je gedragen, gebor­gen.

God wil wel dat wij elkaar het kruis van de schouders nemen. En als dat niet kan, elkaars kruis meedragen.

Hij be­zielt ons om onvermijdelijk lijden en sterven menselijk, draaglijk te maken. God is daar waar mensen

het moeilijk hebben. Hij moedigt ons aan om onze medemensen te omringen met nabijheid en tedere zorg.

Lijden heeft geen zin. Maar liefde kan helpen om er, ondanks alles, iets zinvols van te maken.

 

http://blog.dominicanenschildebergen.be/7e-zondag-van-pasen-a-2017-p/

 

Een streepje muziek

Bach componeerde voor vele zondagen een passend muziekwerk.

Voor de zondag na Hemelvaart heeft hij de kerkcantate “Sie werden euch in den Bann tun, BWV 44”

(Ze zullen je uit de synagogen schoppen) gecomponeerd. Het ging in première op 21 mei 1724 (bron Wikipedia).

Het koraal uit de cantate vind je op https://www.youtube.com/watch?v=op7NJ9gewns .

Daarom, mijn ziel:

vertrouw alleen op Hem

die u geschapen heeft.

Het mag gaan zoals het gaat,

Uw Vader in de hoge,

Hij weet op alle dingen raad.

 

Song of hope (Heaven come down): https://www.youtube.com/watch?v=Wz3vyyy01aw

 
All things bright and beautiful You are

All things wise and wonderful You are

In my darkest night, You brighten up the skies

A song will rise

Alle dingen helder en mooi, ben Jij

Alle dingen wijs en wonderbaarlijk, ben Jij

In mijn donkerste nacht vrolijk je de lucht op

Een lied zal opgaan

I will sing a song of hope

Sing along

God of heaven come down

Heaven come down

Just to know that You are near is enough

God of heaven come down,

heaven come down

Ik zal een lied van hoop zingen

Zing mee

God van de hemel kom naar beneden

hemel kom naar beneden

Alleen weten dat u dichtbij bent, is genoeg

God van de hemel kom naar beneden,

hemel kom naar beneden

 
All things new
 
I can start again

Creator, God

Calling me Your friend

Sing praise, my soul

To the Maker of the skies

A song will rise

Alle dingen nieuw

ik kan opnieuw beginnen

Schepper, God

je noemt me je vriend

Zing lof, mijn ziel

Aan de Maker van de lucht

Een lied zal opgaan 

I will sing a song of hope

Sing along

God of heaven come down

Heaven come down

Just to know that You are near is enough

God of heaven come down,

heaven come down

Ik zal een lied van hoop zingen

Zing mee

God van de hemel kom naar beneden

Hemel kom naar beneden

Alleen weten dat u dichtbij bent, is genoeg

God van de hemel kom naar beneden,

hemel kom naar beneden

Oh sing a song of hope

Sing along

God of heaven come down

Heaven come down

Just to know that You are near is enough

God of heaven come down,

heaven come down

I will sing a song of hope

Sing along

Oh zing een lied van hoop

Zing mee

God van de hemel kom naar beneden

Hemel kom naar beneden

Alleen weten dat u dichtbij bent, is genoeg

God van de hemel kom naar beneden,

hemel kom naar beneden

Ik zal een lied van hoop zingen

Zing mee

God of heaven come down

Heaven come down

Just to know You and be loved is enough

God of heaven come down,

heaven come down


Hallelujah, sing

Hallelujah, sing

Hallelujah, sing

God van de hemel kom naar beneden

Hemel kom naar beneden

Alleen u kennen en bemind worden is genoeg

God van de hemel kom naar beneden,

hemel kom naar beneden

 

Hallelujah, zing

Hallelujah, zing

Hallelujah, zing

 

************************************************ 

Bezinning - De vriend van dag en nacht (Naar Michel van der Plas)

 

Ik ben de vriend 
van dag en nacht
voor elke nood, 
voor elke klacht.

Een vriend in voor- 
en tegenspoed
die altijd voor je open doet.

Klop en mijn deur 
zal open gaan, 
vraag en mijn hart 
zal open staan.

Bons op mijn deur 
en schaam je niet,
in levensangst en zielsverdriet.

Voor elk verlangen, 
elk gemis
de God die altijd met je is.

Dit is je troost, je zekerheid,
dit is mijn naam,
nu en altijd; 

Ik zal er zijn,
Ik zal er zijn.

 

Zending (van Kris Gelaude)

Zolang je blijft hopen

kan iedere stap in het donker

alleen maar een stap

naar het Licht zijn.

************************************************ 

 

 "Voeding" - voor elke dag van deze week

 

Gedichten van hoop: https://www.pastoralezorg.be/page/elisabeth-zinvol-verbonden-troostende-en-bemoedigende-woorden/

De hoop-gazet: https://www.pastoralezorg.be/cms2/uploads/elisabeth/file/nieuwsbrieven/de%20hoopgazet.pdf

De volledige cantata BWV 44: https://www.youtube.com/watch?v=2MqkELwZhxc

Ons groepje heeft ook inspiratie gevonden op: http://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=7e+paaszondag+A

Duiding gebaseerd op: http://blog.dominicanenschildebergen.be/7e-zondag-van-pasen-a-2017-p/